Definície

Výrobcom elektrozariadení je, podľa §32 ods.16 zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z., každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja

  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou
  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a na území SR opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi, predajca, ktorý ďalej predáva sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa predchádzajúceho bodu
  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh SR elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu
  • predáva na území SR elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte – zahraničný výrobca elektrozariadení
  • má sídlo alebo miesto podnikania na území SR a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte – diaľkový výrobca elektrozariadení

Povinnosti výrobcu elektrozariadení prechádzajú na distribútora elektrozariadení v prípade, že dodáva priamo spotrebiteľovi elektrozariadenie pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení nezapísaného v Registri výrobcov elektrozariadení.

Elektrozariadenia

Elektrozariadenia sú, podľa §32 ods. 5 zákona o odpadoch, zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000V pre striedavý prúd a do 1 500V pre jednosmerný prúd.

Uvedenie na trh

Uvedením elektrozariadenia na trh sa rozumie prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov