Povinnosti distribútorov elektrozariadení

Distribútor elektrozariadenia je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení. Zároveň i naďalej platí, že na distribútora prechádzajú povinnosti výrobcu elektrozariadení ak konečnému spotrebiteľovi poskytuje elektrozariadenia, ktoré pochádzajú od nezaregistrovaného výrobcu.

Povinnosti distribútora elektrozariadení:

  • uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol výrobcom elektrozariadenia uvedený pri uvedení elektrozariadenia na trh
  • informovať konečných používateľov na mieste, ktoré je viditeľné a verejnosti prístupné o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu
  • zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu
  • zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý si plní povinnosti individuálne alebo OZV alebo spracovateľovi. Na žiadosť výrobcu vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do SR alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej OZV
  • zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia  konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.
  • Distribútori a maloobchodné predajne, ktorých predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400m2 budú musieť vykonávať bezplatný spätný zber veľmi malého elektroodpadu a odpadu zo svetelných zdrojov  bez povinnosti kúpy nového tovaru. Povinnosť spätného zberu ostatného elektroodpadu na výmennom základe kus za kus pri predaji nového elektrozariadenia zostáva nezmenená.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava
Telefón: +421 2 3211 8800
E-mail: [email protected]

Ochrana osobných údajov